Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioVigo en inglés

Presentación do programa "Vigo en inglés".

O Concello de Vigo está firmemente comprometido co ofrecemento, ó meirande número posible de estudiantes vigueses, da posibilidade de perfeccionar o seu coñecemento do inglés, asemade que descobren a cultura e o sistema educativo dos países anglosaxóns. O dominio dunha segunda lingua é esencial hoxe en día, sendo o inglés, o español e o chinés as máis demandadas e con maior presencia a nivel mundial.

O progama vai dirixido a estudantes de 3º da ESO. Desenvólvese no mes de setembro e consiste nunha estadía de 3 semanas nun país de fala inglesa. Durante este tempo, os rapaces asisten a un centro escolar, coma calquer outro estudiante local.

O aloxamento

Os participantes residen, en réxime de pensión completa durante toda a súa estancia, con familias nativas escolmadas para a súa participación no programa.

As actividades

Despóis do xantar, realízanse diversas actividades, entre elas unha visita cultural a algún sitio de interese. Na fin de semana faise unha excursión dun día enteiro.

Clases de reforzo

Durante a participación no programa, os rapaces reciben clases de reforzo e perfeccionamento de lingua inglesa.

Atención 24 horas

Os estudiantes e as súas familias dispoñen dun centro de atención telefónica 24 horas para resolver calquer cuestión que lles puidese xurdir.

NOTA INFORMATIVA (09-06-2020)
PRAZO SOLICITUDES PROGRAMA "VIGO EN INGLÉS 2020" DO 10 DE XUÑO ATA O 9 DE XULLO DE 2020:


A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria do 5/Xuño/2020, aprobou a modificación da base IV "Publicidade e Prazo" das bases específicas para o desenvolvemento da convocatoria para a adxudicacion de prazas para a participación no programa municipal de inmersión en lingua inglesa (VIGO EN INGLÉS 2020) dirixidas ao alumnado de 3º de ESO de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos.
O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente para participar no programa municipal "Vigo en Inglés 2020", será dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da modificación das bases aprobada por acordo da Xunta de Goberno Local no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP).

Dado que a modificación das bases se publicaron o martes 09/06/2020 no BOP Nº 109, O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SERÁ DO MÉRCORES 10 DE XUÑO AO XOVES 9 DE XULLO DE 2020, AMBOS OS DOUS INCLUÍDOS.

Procedemento: O procedemento para a presentación de solicitudes no programa "Vigo en Inglés 2020", está suspendido dende o pasado día 16/03/2020 pola declaración do estado de alarma. Para ter formalizado a súa solicitude, todas aquelas persoas que xa enviaron con anterioridade o formulario de solicitude xunto coa documentación requerida deberán imprimir únicamente a solicitude, asinala (ambos proxenitores sempre que non sexan familias monoparentais) e rexistrala no prazo establecido, (electrónica ou presencialmente):
AQUELAS PERSOAS INTERESADAS, QUE AÍNDA NON REALIZARON A SOLICITUDE, DEBERÁN FORMALIZALA DENTRO DO PRAZO ESTABLECIDO, cubrindo os datos requeridos no formulario web disposto debaixo deste texto, e posteriormente, unha vez cuberto e enviado deben imprimilo, asinalo e rexistralo, electrónica ou presencialmente, según os procedementos indicados anteriormente. Poden adxuntar a documentación requerida a través do enlace que figura no correo electrónico de confirmación de envío do formulario de solicitude ou ben xunto coa solicitude no rexistro (electrónico ou presencial). É importante que a solicitude vaia asinada por ambos proxenitores excepto no caso das familias monoparentais que deberá ir asinada polo/a proxenitor/a que teña a guarda e custodia do/a menor.

Máis información en:
www.vigoeningles.org
No correo electrónico: vigoeningles@vigo.org
Nos teléfonos: 986 81 01 81 / 621 275 169 / 638 531 827 (Luns a venres en horario de 8 a 14 hs)

Solicitude de participación no programa "Vigo en inglés 2020".

Cubra o formulario de solicitude.
Para formalizar o formulario unha vez cuberto, debe seguir un dos procedementos explicados no texto superior.

DATA LÍMITE DE SOLICITUDES: 9 de xullo.

1. Datos do/a alumno/a
Home Muller
NON SI
Datos académicos
NON SI
7 8 9 10
Datos da nai/pai/1ª representante legal
Datos do pai/nai/2ª representante legal
Situación socio familiar
Indicar o número de membros que compoñen a unidade familiar:
Indicar o número de membros da unidade familiar afectados por discapacidad >= 33 %:
Marcar no caso de familia monoparental:
Familia numerosa: NON SI: Categoría Xeral SI: Categoría Especial
Autorización do/a representante legal Autorizo a/ao alumno/a que figura nesta solicitude a participar no Programa Municipal de Inmersión Lingüística "Vigo en Inglés" organizado polo servizo de Educación do Concello de Vigo durante o período setembro-outubro do ano en curso.
Asemade quedo enterado/a de que deberei aceptar ou rexeitar expresamente a praza.
Oposición á comprobación de datos da renda Para a puntuación das solicitudes, é necesario contar cos datos da renda da unidade familiar, que se solicitarán á Axencia Estatal de Administración Tributaria . No caso de que se opoña a esta consulta, deberá indicalo a continuación, e nese caso tera que achegar unha copia da declaración (ou declaracións) da renda da unidade familiar.
Opóñome á consulta da datos da renda e presentarei unha copia da declaración da renda da unidade familiar.
Declaración complementaria do conxunto de axudas concedidas para a mesma finalidade Declaro que non solicitei nin se me concederon, no ano 2020, axudas das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Declaro que solicitei e se me concederon ou están pendentes de resolución de concesión, no ano 2020, axudas das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Declaración responsable do solicitante A/s persoa/s solicitante/s declara/n baixo a súa responsabilidade que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.

ADVÍRTESELLE que a falsidade de calquera dato imposibilita para continuar o procedemento, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar (art. 69-4 Lei 39/2015, de PAC das AAPP).
Protección de datos

Os datos persoais recollidos no formulario normalizado de solicitude de praza, indispensables para a xestión desta convocatoria, incorporránse a un ficheiro para os exclusivos efectos da xestión deste procedemento en cumprimento do disposto na Lei Orgánica  3/2018, de 5 de deembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

O Concello de Vigo ten a condición de responsable destes datos. A lexitimación do tratamento dos datos está baseada no consentiemto expreso das persoas interesadas na solicitude da praza no programa educativo municipal Vigo en Inglés.

Os datos serán obxecto de cesión á empresa adxudicataria da xestión do programa, que asume expresamente as responsabiliades como encargada do tratamento. Poderán ser cedidos tamén a outras Administracións Públicas cando sexa necesario para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados ou cotexados con calquera outros dos que as demáis Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.

As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org