Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioVigo en inglés

Presentación do programa "Vigo en inglés".

O Concello de Vigo está firmemente comprometido co ofrecemento, ó meirande número posible de estudiantes vigueses, da posibilidade de perfeccionar o seu coñecemento do inglés, asemade que descobren a cultura e o sistema educativo dos países anglosaxóns. O dominio dunha segunda lingua é esencial hoxe en día, sendo o inglés, o español e o chinés as máis demandadas e con maior presencia a nivel mundial.

O progama vai dirixido a estudantes de 3º da ESO. Desenvólvese no mes de setembro e consiste nunha estadía de 3 semanas nun país de fala inglesa. Durante este tempo, os rapaces asisten a un centro escolar, coma calquer outro estudiante local.

O aloxamento

Os participantes residen, en réxime de pensión completa durante toda a súa estancia, con familias nativas escolmadas para a súa participación no programa.

As actividades

Despóis do xantar, realízanse diversas actividades, entre elas unha visita cultural a algún sitio de interese. Na fin de semana faise unha excursión dun día enteiro.

Clases de reforzo

Durante a participación no programa, os rapaces reciben clases de reforzo e perfeccionamento de lingua inglesa.

Atención 24 horas

Os estudiantes e as súas familias dispoñen dun centro de atención telefónica 24 horas para resolver calquer cuestión que lles puidese xurdir.

En relación aos prazos establecidos para a presentación das solicitudes do programa educativo municipal "Vigo en Inglés 2020" e en función do indicado no punto Segundo da Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 2020 e demais normativa de aplicación, relativas ás medidas adoptadas para minimizar o risco de contaxio polo coronavirus Covid-19, comunícase que os prazos para a tramitación destas solicitudes quedan interrompidos, reanudándose no momento en que se levante o estado de alarma ou as posibles prórrogas do mesmo.
Permanecerá, en todo momento, aberta a posibilidade de facer a solicitude telemática.
Para a súa tranquilidade e seguridade, mantéñase atento ás comunicacións oficiais das autoridades.

Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 2020
Punto Segundo. De conformidade co disposto no Real Decreto 463/2020, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos administrativos municipais. O cómputo dos prazos reanudarase no momento no que perda vixencia o citado Real Decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Solicitude de participación no programa "Vigo en inglés 2020".

Cubra o formulario de solicitude.
Unha vez enviado, se o desexa pode adxuntalo no rexistro electrónico (a través de https://vigo.org/solicitude-vigoeningles), incoroporando o PDF asinado da solicitude e a documentación requerida.

DATA LÍMITE DE SOLICITUDES: ata novo aviso.

1. Datos do/a alumno/a
Home Muller
NON SI
Datos académicos
NON SI
7 8 9 10
Datos da nai/pai/1ª representante legal
Datos do pai/nai/2ª representante legal
Situación socio familiar
Indicar o número de membros que compoñen a unidade familiar:
Indicar o número de membros da unidade familiar afectados por discapacidad >= 33 %:
Marcar no caso de familia monoparental:
Familia numerosa: NON SI: Categoría Xeral SI: Categoría Especial
Autorización do/a representante legal Autorizo a/ao alumno/a que figura nesta solicitude a participar no Programa Municipal de Inmersión Lingüística "Vigo en Inglés" organizado polo servizo de Educación do Concello de Vigo durante o período setembro-outubro do ano en curso.
Asemade quedo enterado/a de que deberei aceptar ou rexeitar expresamente a praza.
Oposición á comprobación de datos da renda Para a puntuación das solicitudes, é necesario contar cos datos da renda da unidade familiar, que se solicitarán á Axencia Estatal de Administración Tributaria . No caso de que se opoña a esta consulta, deberá indicalo a continuación, e nese caso tera que achegar unha copia da declaración (ou declaracións) da renda da unidade familiar.
Opóñome á consulta da datos da renda e presentarei unha copia da declaración da renda da unidade familiar.
Declaración complementaria do conxunto de axudas concedidas para a mesma finalidade Declaro que non solicitei nin se me concederon, no ano 2020, axudas das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Declaro que solicitei e se me concederon ou están pendentes de resolución de concesión, no ano 2020, axudas das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Declaración responsable do solicitante A/s persoa/s solicitante/s declara/n baixo a súa responsabilidade que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.

ADVÍRTESELLE que a falsidade de calquera dato imposibilita para continuar o procedemento, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar (art. 69-4 Lei 39/2015, de PAC das AAPP).
Protección de datos

Os datos persoais recollidos no formulario normalizado de solicitude de praza, indispensables para a xestión desta convocatoria, incorporránse a un ficheiro para os exclusivos efectos da xestión deste procedemento en cumprimento do disposto na Lei Orgánica  3/2018, de 5 de deembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

O Concello de Vigo ten a condición de responsable destes datos. A lexitimación do tratamento dos datos está baseada no consentiemto expreso das persoas interesadas na solicitude da praza no programa educativo municipal Vigo en Inglés.

Os datos serán obxecto de cesión á empresa adxudicataria da xestión do programa, que asume expresamente as responsabiliades como encargada do tratamento. Poderán ser cedidos tamén a outras Administracións Públicas cando sexa necesario para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados ou cotexados con calquera outros dos que as demáis Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.

As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org