Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioVigo en inglés

Presentación do programa "Vigo en inglés".

O Concello de Vigo está firmemente comprometido co ofrecemento, ó meirande número posible de estudiantes vigueses, da posibilidade de perfeccionar o seu coñecemento do inglés, asemade que descobren a cultura e o sistema educativo dos países anglosaxóns. O dominio dunha segunda lingua é esencial hoxe en día, sendo o inglés, o español e o chinés as máis demandadas e con maior presencia a nivel mundial.

O progama vai dirixido a estudantes de 3º da ESO. Desenvólvese no mes de setembro e consiste nunha estadía de 3 semanas nun país de fala inglesa. Durante este tempo, os rapaces asisten a un centro escolar, coma calquer outro estudiante local.

O aloxamento

Os participantes residen, en réxime de pensión completa durante toda a súa estancia, con familias nativas escolmadas para a súa participación no programa.

As actividades

Despóis do xantar, realízanse diversas actividades, entre elas unha visita cultural a algún sitio de interese. Na fin de semana faise unha excursión dun día enteiro.

Clases de reforzo

Durante a participación no programa, os rapaces reciben clases de reforzo e perfeccionamento de lingua inglesa.

Atención 24 horas

Os estudiantes e as súas familias dispoñen dun centro de atención telefónica 24 horas para resolver calquer cuestión que lles puidese xurdir.

En relación aos prazos establecidos para a presentación das solicitudes do programa educativo municipal "Vigo en Inglés 2020" e en función do indicado no punto Segundo da Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 2020 e demais normativa de aplicación, relativas ás medidas adoptadas para minimizar o risco de contaxio polo coronavirus Covid-19, comunícase que os prazos para a tramitación destas solicitudes quedan interrompidos ata, cando menos, o día 12 de abril, momento no que, en principio, se reanudará o prazo que agora se interrompe.
Permanecerá, en todo momento, aberta a posibilidade de facer a solicitude telemática.
Para a súa tranquilidade e seguridade, mantéñase atento ás comunicacións oficiais das autoridades.

Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 2020
Punto Segundo. De conformidade co disposto no Real Decreto 463/2020, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos administrativos municipais. O cómputo dos prazos reanudarase no momento no que perda vixencia o citado Real Decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Motivado pola excepcionalidade das medidas de contención adoitadas polo coronavirus, requírese das familias solicitantes do programa educativo municipal "Vigo en Inglés 2020", que na medida do posible realicen íntegramente todo o proceso de solicitude vía telemática. Infórmase tamén de que non é necesario presentar a solicitude no rexistro do concello, xa que dita solicitude quedará automáticamente presentada e rexistrada cubrindo e enviando o formulario desta web.

No caso de non poder incorporar a documentación requerida na solicitude telemática, o Concello de Vigo tan pronto sexa posible poderá decidir habilitar un periodo extraordinario para achegala ou a requerirá oportunamente.

Solicitude de participación no programa "Vigo en inglés 2020".

Cubra o formulario de solicitude.
Unha vez enviado, se o desexa pode adxuntalo no revistro electrónico (a través de https://vigo.org/solicitude-vigoeningles), incoroporando o PDF asinado da solicitude e a documentación requerida.

DATA LÍMITE DE SOLICITUDES: 12 de abril de 2020.

1. Datos do/a alumno/a
Home Muller
NON SI
Datos académicos
NON SI
7 8 9 10
Datos da nai/pai/1ª representante legal
Datos do pai/nai/2ª representante legal
Situación socio familiar
Indicar o número de membros que compoñen a unidade familiar:
Indicar o número de membros da unidade familiar afectados por discapacidad >= 33 %:
Marcar no caso de familia monoparental:
Familia numerosa: NON SI: Categoría Xeral SI: Categoría Especial
Autorización do/a representante legal Autorizo a/ao alumno/a que figura nesta solicitude a participar no Programa Municipal de Inmersión Lingüística "Vigo en Inglés" organizado polo servizo de Educación do Concello de Vigo durante o período setembro-outubro do ano en curso.
Asemade quedo enterado/a de que deberei aceptar ou rexeitar expresamente a praza.
Oposición á comprobación de datos da renda Para a puntuación das solicitudes, é necesario contar cos datos da renda da unidade familiar, que se solicitarán á Axencia Estatal de Administración Tributaria . No caso de que se opoña a esta consulta, deberá indicalo a continuación, e nese caso tera que achegar unha copia da declaración (ou declaracións) da renda da unidade familiar.
Opóñome á consulta da datos da renda e presentarei unha copia da declaración da renda da unidade familiar.
Declaración complementaria do conxunto de axudas concedidas para a mesma finalidade Declaro que non solicitei nin se me concederon, no ano 2020, axudas das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Declaro que solicitei e se me concederon ou están pendentes de resolución de concesión, no ano 2020, axudas das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Declaración responsable do solicitante A/s persoa/s solicitante/s declara/n baixo a súa responsabilidade que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.

ADVÍRTESELLE que a falsidade de calquera dato imposibilita para continuar o procedemento, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar (art. 69-4 Lei 39/2015, de PAC das AAPP).
Protección de datos

Os datos persoais recollidos no formulario normalizado de solicitude de praza, indispensables para a xestión desta convocatoria, incorporránse a un ficheiro para os exclusivos efectos da xestión deste procedemento en cumprimento do disposto na Lei Orgánica  3/2018, de 5 de deembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

O Concello de Vigo ten a condición de responsable destes datos. A lexitimación do tratamento dos datos está baseada no consentiemto expreso das persoas interesadas na solicitude da praza no programa educativo municipal Vigo en Inglés.

Os datos serán obxecto de cesión á empresa adxudicataria da xestión do programa, que asume expresamente as responsabiliades como encargada do tratamento. Poderán ser cedidos tamén a outras Administracións Públicas cando sexa necesario para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados ou cotexados con calquera outros dos que as demáis Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.

As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org