Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioRede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo

Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo

SOLICITUDE DE PRAZA DE NOVO INGRESO 2022-2023 (Prazo extraordinario)

ATENCIÓN: Durante este periodo do prazo extraordinario so se admitirán solicitudes para nenos nacidos no ano 2022.

ATENCIÓN: Despois de cubrir o formulario debe presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Vigo. En caso contrario a súa solicitude non será válida.

Máis información sobre os pasos a seguir.  • Todos os datos do formulario son de cumprimentación obrigatoria, agás o correo electrónico, e nos casos de familias monoparentais onde so é necesario cubrir os da nai/titora ou do pai/titor.
  • Durante este periodo do prazo extraordinario so se admitirán solicitudes para nenos nacidos no ano 2022.

Escola que solicita por orde de preferencia Seleccionar unha ou dúas opcións
Quenda que solicita
Mañá (de 7:30 a 15:45 h) Tarde (de 16:00 a 20:00 h) Contínuo (só dispoñible nas EIMs Bembrive, Costeira-Saiáns e Mestres Goldar-Castrelos )
Datos do/a neno/a
Datos do/a nai, pai ou titor/a legal
Situación socio familiar
Indicar o número de membros que compoñen a unidade familiar:
Indicar o número de membros que, non formando parte da unidade familiar estean a cargo desta:
Indicar o número de membros da unidade familiar afectados por discapacidade:
Marcar no caso de que a/o nena/o para a/o que solicita praza nacese dun parto múltiple:
Marcar no caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais:
Marcar no caso de familia monoparental:
Marcar no caso de familia numerosa:
Marcar a situación laboral:
  NAI PAI
Ocupación laboral
Desemprego
RISGA
Ningunha
Autorización para comprobación automática de datos da renda

Para a puntuación das solicitudes, é necesario contar cos datos da renda da unidade familiar, que se solicitarán á Axencia Estatal de Administración Tributaria.
No caso de que non autoriza esta consulta, terá que achegar unha copia da declaración (ou declaracións) da renda da unidade familiar.

Nome e apelidos NIF/NIE Autorizo
Declaración responsable do solicitante A/s persoa/s solicitante/s declara/n baixo a súa responsabilidade que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.

ADVÍRTESELLE que a falsidade de calquera dato imposibilita para continuar o procedemento, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar (art. 69-4 Lei 39/2015, de PAC das AAPP).
Protección de datos
Autorizo expresamente ao tratamento dos datos persoais recollidos nesta solicitude aos exclusivos efectos da xestión do procedemento de solicitude de praza e matrícula nas escolas infantís municipais.

Os datos persoais recollidos no formulario normalizado de solicitude de praza, indispendables para a xestión desta convocatoria, incorporaranse a un ficheiro para os exclusivos efectos da xestión deste procedemento en cumprimento do disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

O Concello de Vigo ten a condición de responsable destes datos. A lexitimación do tratamento dos datos está baseada no consentimento expreso das persoas interesadas na solicitude de praza na Rede de escolas infantís municipais.

Os datos serán obxecto de cesión ás empresas adxudicatarias da xestión de cada escola, que asumen expresamente as responsabilidades como encargadas do tratamento. Poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas cando sexa necesario para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera outros dos que as demáis Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.

As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org