Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioDirectorio centrosCEP Celso Emilio Ferreiro

CEP Celso Emilio Ferreiro - centro público

Adscrito ao centro: IES Alvaro Cunqueiro

A finalidade educativa do noso centro é proporcionarlle a todos os nenos e nenas unha educación integral que permita aumentar e afianzar o seu desenvolvemento persoal así como mellorar as  competencias básicas necesarias para un axeitado desenvolvemento persoal e intelectual.

 

                A actividade diaria do centro está encamiñada a colaborar, dende esta etapa, na preparación para o exercicio activo da cidadanía e do respecto aos dereitos humanos. Parello a esta formación de cidadáns respetuosos, tolerantes, demócratas e críticos tentamos desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como de actitudes de curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe.

 

             Os obxectivos anteriormente explicitados tentamos levalos a cabo a través dun proceso de ensinanza-aprendizaxe cooperativo, construíndoo entre todos do xeito máis lúdico e atractivo posible. Por outra banda estamos dentro de varios programas ofertados pola  Administración educativa que inciden favorablemente na consecución dos logros propostos:

-         

          Programa Plambe: a través deste programa a nosa biblioteca escolar conta cada vez con máis e mellor dotación para que toda a comunidade educativa poida beneficiarse da mesma.

 

-       Iniciativa ARCO: o alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria  con máis dificultades, ten á súa disposición, unha profesora especialista en Pedagoxía Terapéutica durante a xornada lectiva, para mellorar as súas competencias e para adquirir hábitos de traballo e autonomía na organización e realización das tarefas escolares.

 

-       Proxecto Abalar e equipamento TIC: desde o curso 2012-13 formamos parte da Rede Abalar da Consellería polo que todo o alumnado de 5º e 6º dispón dun ultraportátil persoal para desenvolver as tarefas nas aulas, o que nos permite integrar as tecnoloxías da información e a comunicación no traballo diario a nivel individual. Todas as aulas do colexio contan con ordenador, encerado dixital interactivo e videoproxector, ademais de dispoñer dunha aula de informática equipada con 26 ordenadores, pantalla e videoproxector.  A biblioteca tamén acolle unha zona multimedia con sete ordenadores a disposición do alumnado.

 

      Sección bilingüe: Dende o curso 2012-2013 contamos coa sección bilingüe para o alumnado de 5º e 6º, consistente en impartir as clases de Plástica en inglés. O obxectivo é incidir na comunicación oral do alumnado para que adquiran soltura á hora de expresarse. Así mesmo, contamos cunha auxiliar de conversa procedente dun país anglófono que participa nas clases de inglés para favorecer a comunicación en lingua inglesa no alumnado e facilitar o coñecemento doutras culturas.

 

      Mediación entre iguais: Programa de resolución de conflitos entre o alumnado, coordinado dende o departamento de orientación do centro e desenvolvido grazas á colaboración de alumnado voluntario.

 

      Patios dinámicos: Programa de introducción de xogos integradores durante o tempo de lecer, coordinado dende o ddepartamento de orientación e desenvolvido grazas a colaboración de alumnado voluntario.

      

       Programa Guíame: recurso destinado a fomentar a madurez, dotando ao alumnado de destrezas, habilidades e competencias.

P

 

       Horto escolar: Dende o curso 2012-2013 funciona o noso horto. Cada grupo dispón dun bancal onde cultiva os seus productos.

 

      Programa froita na escola: Durante dúas semanas ao ano, o noso centro recibe froita fresca para todo o alumnado do centro, grazas á subvención con fondos da Unión Europea .     

 

    
O noso centro educativo está integrado no barrio de Coia e, dende aquí tentamos favorecer actividades que repercutan positivamente no mesmo. Mantemos actividades de colaboración con institucións deportivas (Baloncesto Seis do Nadal, fútbol sala Vigo 2015, El Olivo…).

Equipamento e instalacións

EQUIPAMENTO:

-          Pavillón polideportivo

-          Aula de psicomotricidade

-          Aula de cociña

-          Aula de plástica

-          Aula de música

        Comedor escolar

        Aula matinal

           Laboratorio

-         Aula de informática

        Biblioteca escolar

-         Patio de recreo amplo ( 8790 metros cadrados ) distribuídos en diferentes zonas de xogo

-         Salón de actos

Amosar
Oferta educativa
Regulada
Educación Primaria
Amosar
Actividades
Extraescolares

A ANPA Moraima organiza as seguintes actividades, de forma voluntaria, para o alumnado e as súas familias:

-          Escolas deportivas: baloncesto e natación.

-          Danza

-          Obradoiro de inglés

-          Iudo

        Patinaxe

        Fútbol sala

        Tenis

        Cociña creativa

        Patinaxe para nais e pais

        Intelixencia emocional

        Iniciación lingua de signos

        *Durante o curso 20-21 debido á situación epidemiolóxica, as actividades extraescolares foron suspendidas temporalmente.

 

 

Da A.N.P.A.

 SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POLA ANPA MORAIMA:

-          Servizo de madrugadores, "aula matinal", de 7:30a 9:00 no que se atende aos cativos antes do inicio da actividade lectiva.

-          A tardiña na escola: este servizo posibilita que os cativos que non poden ser recollidos antes queden supervisados e atendidos ata as 18.00 h.

Amosar
Galerías fotográficas

CEP Celso Emilio Ferreiro

< Galería 1 >
Novas do centro
Ver todas as novas
Etapas educativas
  • 1º Ciclo educ. primaria (6-8 anos)
  • 2º Ciclo educ. primaria (8-10 anos)
  • 3º Ciclo educ. primaria (10-12 anos)
Datos de contacto
  • Tlf: 986 298 058
  • Fax: 986 244 249
  • Email: cep.celso.emilio.ferreiro@edu.xunta.es
Enderezo e mapa
Abrir mapa
Rúa Porriño, s/n. 36209 Vigo
Horarios do centro
  • Oficina: 9:00 a 14:00 horas. *Durante o curso 20-21 debido á situación epidemiolóxica o horario restrínxese a 9:30-11:00 e 12:30 a 13:30.
  • Titorías: Martes de 18:00 a 19:00. *Durante o curso 20-21 debido á situación epidemiolóxica realizaranse en martes alternos, de xeito non presencial, previa cita co titor/a.
  • Clases: 9:00 a 14:00. *Durante o curso 20-21 debido á situación epidemiolóxica, as entradas e saídas do alumnado realizanse de maneira escalonada. O horario durante este curso é o seguinte: 1º e 2º: entrada ás 9:05 e saída ás 14:05. 3º e 4º: entrada ás 8:55 e saída ás 13:55. 5º e 6º: entrada ás 8:45 e saída ás 13:45.
Servizo de transporte

TRANSPORTE ESCOLAR: O centro conta cunha liña de transporte que inicia o percorrido diante do Concello, continúa pola Avenida da Florida e segue ata o barrio de Navia

 

.www.edu.xunta.gal/centros/cepcelsoemiliovigo/

Servizo de comedor

Comedor: xestionado pola Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria, dispón de 130 prazas para este servizo, dende as 14.00 ata as 16.00.

*Durante o curso 20-21 debido á situación epidemiolóxica o horario deste servizo comprende de 13:45 a 15:45 e está organizado en dúas quendas: a 1ª quenda para alumnado de 4º, 5º e 6º e a 2ª quenda para 1º, 2º e 3º.

 

www.edu.xunta.gal/centros/cepcelsoemiliovigo/

 

Redes sociais e web
Abrir a páxina web do centro
Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org